ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiszorgorganisatie zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering Overleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treedt in werking op 1 januari 2012. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door alle leden van de Nederlandse Thuiszorgorganisatie, met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Aanbieding artikel 5 - Overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van intrekking Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht Artikel 9 - Prijs Artikel 10 - Naleving en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duur transacties: duur, annulering en verlenging Artikel 13 - Betaling artikel 14 - Klachtenprocedure Artikel 15 - Geschillen Artikel 16 - Branchegarantie Artikel 17 - Aanvullende of andere bepalingen Artikel 18 - Privacyartikel 19 - Vergoeding Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenissen: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet optreedt bij de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met de ondernemer aangaat; 3. Dag: kalenderdag; 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of aankoopverplichting gespreid is over de tijd; 5. duurzame gegevensdrager: alle middelen die de consument of ondernemer in staat stellen informatie die hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstig overleg en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 6. herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om zich binnen de bedenktijd uit de overeenkomst op afstand terug te trekken; 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en die producten en/of diensten aan consumenten op afstand aanbiedt; 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met de sluiting van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer communicatietechnieken op afstand; 9. Technologie voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer tegelijkertijd in dezelfde ruimte bijelkaar zijn gekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: Frank van Zwol handelt onder de naam / namen: yourmask.nl Toegankelijkheid: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur E-mailadres: info@yourmask.nl Kamer van Koophandel nummer: 54705355 BTW-identificatienummer: NL173067773B01 Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevante licentieregeling: bijzonderheden van de toezichthoudende autoriteit: Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: • de beroepsvereniging of organisatie waarmee hij is aangesloten; • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze werd toegekend; • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en instructies waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking van de consument worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóór de overeenkomst op afstand aangegeven dat de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden ingezien en zij zullen kosteloos worden verzonden op verzoek van de consument. 3. Indien de overeenkomst op afstand, in afwijking van het vorige lid en vóór de overeenkomst op afstand, elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden ter beschikking gesteld, zodat deze gemakkelijk op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóór de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden geraadpleegd en dat zij op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins zullen worden verzonden. 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke voorwaarden voor producten of diensten van toepassing zijn, zijn de tweede en de derde alinea mutatis mutandis van toepassing en kan de consument in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden altijd vertrouwen op de toepasselijke bepaling die op hem van toepassing is. meest gunstig.

Artikel 4 - Het aanbod 1. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden wordt onderworpen, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod. 2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn ze een echte weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Duidelijke fouten of duidelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen bij het aanvaarden van het aanbod betrokken zijn. Dit betreft met name: • de prijs inclusief belastingen; • eventuele leveringskosten; • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties daarvoor nodig zijn; • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; • de wijze van betaling, de uitvoering en de uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor het aanvaarden van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; • het niveau van het frequentiepercentage voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere basisbasis dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen; • of de overeenkomst na sluiting wordt ingediend, en zo ja, hoe het door de consument kan worden geraadpleegd; • de wijze waarop de consument, alvorens het contract te sluiten, de door hem in het kader van het contract verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan repareren; • alle andere talen waarin, naast het Nederlands, het contract kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan de ondernemer is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; • de minimale duur van het afstandscontract in geval van een verlengde transactie.

Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht. 4. De ondernemer kan - binnen wettelijke kaders - informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zendt de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: In geval van een langdurige transactie, het in het vorige lid bepaalde geldt alleen voor de eerste levering. 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht; 3. informatie over garanties en bestaande service na verkoop; 4. de informatie opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt; 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten 1. Bij de aankoop van producten op Yourmask.nl heeft u de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Dit geldt alleen voor maskers van bekende personen, niet voor gepersonaliseerde maskers. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling. 2. Tijdens deze periode ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. U zult het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt behouden. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, retourneer je het product met alle toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan Yourmask.nl, conform de door Yourmask.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3. Eén email naar info@yourmask.nl is voldoende om je bestelling te annuleren. Vermeld duidelijk uw naam, ordernummer en bankgegevens. Je ontvangt dan per e-mail een bevestiging van Yourmask.nl. U krijgt het volledige bedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort op uw bankrekening. Als je de hele bestelling retourneert, ontvang je ook de eerste verzendkosten retour. Dit zijn de verzendkosten die u heeft betaald bij het plaatsen van de bestelling. Artikel 7 - Kosten bij herroeping 1. Maak je gebruik van het herroepingsrecht, dan zijn de kosten van retourzending voor eigen rekening. 2. Yourmask.nl zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na teruggave, terugbetalen.

Artikel 7 - Kosten bij herroeping 1. Maak je gebruik van het herroepingsrecht, dan zijn de kosten van retourzending voor eigen rekening. 2. Yourmask.nl zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na teruggave, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 1. Yourmask.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien Yourmask.nl dit duidelijk heeft vermeld in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 1. die door Yourmask.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 9 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer met variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan ​​indien de ondernemer dit heeft bedongen en: De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 1. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 10 - Nakoming en garantie 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming geldende wettelijke eisen. van de overeenkomst. bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegen de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor dienstverlening. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. (Maandag t / m vrijdag) De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten en tot enige schadevergoeding te ontbinden. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend artikel wordt bezorgd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging Annulering 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld leveren van diensten, opzeggen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van geen meer dan een maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de vaste termijn opzeggen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van niet meer dan een maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: • te allen tijde opzeggen en niet beperkt blijven tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet automatisch worden verlengd of verlengd voor een bepaalde periode. 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een beperkte periode van ten hoogste drie maanden, indien de consument verlengde het. kan de overeenkomst tegen het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand en een opzegtermijn. periode van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eens per maand bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 4. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode. Duur 1. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur. zich verzetten.

Artikel 13 - Betaling 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn voldaan. dienst, begint deze periode. nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst (en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van verzuim van de consument heeft de ondernemer het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de redelijkerwijs aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
Artikel 14 - Klachtenprocedure Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u dit per e-mail (info@uwmask.nl) door te geven: wij beantwoorden uw klacht altijd binnen 24 uur. 1. Yourmask.nl behandelt de klacht overeenkomstig bovenstaande klachtenprocedure. 2. Bij Yourmask.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen inhoudelijk beantwoord. (Maandag t / m vrijdag) Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Yourmask.nl binnen de termijn van 24 uur met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Een klacht over een product, dienst of dienst van Yourmask.nl kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar Yourmask.nl als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd. 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling. Het e-mailadres voor klachten is: info@uwmask.nl www.thuiswinkelwaarborg.nl kan bemiddelen bij klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost.

Artikel 15 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over het sluiten of uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten, kunnen met inachtneming van onderstaande bepalingen worden voorgelegd aan de consument en de ondernemer. Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij de ondernemer heeft ingediend. 4. Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie zijn ingediend. 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dat wil, moet de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk aangeven of hij dat wenst of dat hij wil dat het geschil door de bevoegde rechter wordt beslecht. De ondernemer hoort de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. De Geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet in behandeling nemen of opschorten indien de ondernemer surséance van betaling heeft verkregen, failliet is verklaard of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat de commissie ter terechtzitting een geschil heeft behandeld en een laatste beslissing is genomen. 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende geschillencommissie of een lid van de Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) bevoegd is, is de Geschillencommissie Home Shop verantwoordelijk voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de methode van verkoop op afstand of diensten. uitsluiting toegestaan. Voor alle andere geschillen, de andere erkende geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Artikel 16 - Industriegarantie 1. De Dutch Home Shopping Organization garandeert de naleving van het bindende advies van de Geschillencommissie Thuiswinkelen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindende advies binnen twee maanden na verzending ter beoordeling aan de rechter voor te leggen. Deze garantie doet herleven als het bindend advies na rechterlijke toetsing is gehandhaafd en het vonnis waaruit dit blijkt definitief is geworden. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie betaalt dit bedrag aan de consument tot een maximum bedrag van € 10.000 per bindend advies. Voor bedragen van meer dan € 10.000 per bindend advies wordt € 10.000,- betaald. Voor het eigen risico heeft de Dutch Home Shopping Organization de verplichting om ervoor te zorgen dat het lid voldoet aan het bindend advies. 2. De toepassing van deze garantie vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer dan € 10.000 bedraagt, wordt de consument aangeboden om zijn vordering over te dragen voor zover deze het bedrag van € 10.000 overschrijdt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie de naam en de kosten van de wettelijke betaling zal dragen, de consument om tevredenheid zal vragen. 
Artikel 17 - Aanvullende of andere bepalingen Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten koste gaan van de consument en moeten schriftelijk of op zodanige wijze worden geregistreerd dat zij door de consument op een duurzame wijze kunnen worden opgeslagen.
Artikel 18 - Privacy De persoonsgegevens van consumenten worden alleen door de gebruiker gebruikt voor de juiste verwerking van de bestelling en worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de consument. 
Artikel 19 - Schadevergoeding De Cliënt schadevergoeding en uw masker tegen vorderingen van derden wegens schending van rechten die deze derden kunnen doen gelden in het door de Cliënt gekozen beeld. De klant is aansprakelijk voor de kosten die Yourmask moet maken om zich tegen dergelijke claims te verzetten. De klant accepteert dat met een gepersonaliseerd masker het eindmasker kan verschillen in kleur en beeldkwaliteit van de afbeelding die door de klant is gekozen. De Klant verklaart dat het beeld dat hij / zij heeft geüpload niet: • Portret (s) van beroemdheden, waaronder beroemde voetballers, popsterren, filmsterren en royalty; • Kunstwerken; • Logo's van merken, bedrijven en verenigingen; • Namen van bedrijven of bekende personen; • Stripfiguren, gedichten, teksten of notenbalken; • Advertenties, reclamefoto's van merkproducten; • Adressen, telefoonnummers, internetadressen; • Politieke of religieuze beelden en/of teksten; • Misbruik en geweld; • Alcohol, drugs en tabak; • Kale of seksueel getinte beelden; • Racistische beelden; • Pasfoto's en identiteitsdocumenten; • Bevatten beelden van computerspelletjes en filmscènes